Born Oost

In april heeft de WUR plannen bekend gemaakt voor invulling van het resterende open gebied tussen Mansholtlaan, Grintweg en Droevendaalse Steeg. Het streven is naar circa 2000 arbeidsplaatsen in kennisintensieve bedrijvigheid plus een gebouw voor 200-250 studenten. De Fietsersbond is door de WUR gevraagd om goed naar de ontsluiting te kijken. Dat hebben we gedaan en dat heeft een aantal kritische kanttekeningen opgeleverd.

Weliswaar laat de ontsluiting voor fietsers weinig te wensen over (vanaf de Grintweg via Wildekamp en Houtwal, vanaf de oversteek Mansholtlaan-Droevendaalsesteeg via de parallelweg en vanaf ‘tGesprek via het fietspad langs de Mansholtlaan, plus twee nieuwe ontsluitingen) maar die twee nieuwe ontsluitingen achten wij problematisch. De ene is voorzien via een doorsteek vanaf de Grintweg door een volkstuinen complex, wat ten koste gaat van die tuinen. Echt noodzakelijk is die voor ons niet. De andere extra ontsluiting valt samen met een tweede ontsluiting voor autoverkeer: recht tegenover de busbaan over de Campus, met verkeerslichten. Dit laatste kan een probleem worden als in het project Beter Bereikbaar Wageningen gekozen wordt voor de variant “Verbetering Bestaande Infrastructuur”. In dat geval brengt een extra stoplicht de doorstroming op deze hoofdroute in gevaar. Wij zouden liever de parallelweg verlengd zien tot aan de Grintweg, achter ‘tGesprek zodat niet alleen fietsers maar ook autoverkeer dit bedrijventerrein vanaf het begin van de Grintweg kan bereiken.
Momenteel verwerkt de WUR de opmerkingen van omwonenden en groeperingen als de onze tot een definitief ontwerp om ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.
Wordt dus vervolgd.