Beter Bereikbaar Wageningen

Sinds 2012 buigen adviesbureaus, provincie, gemeente en allerhande maatschappelijke organisaties, waaronder de Wageningse afdeling van de Fietsersbond, zich diepgaand over de bereikbaarheid van Wageningen. Partijen kunnen het maar steeds niet eens worden of dit, wat het autoverkeer betreft, door verbetering van de bestaande (hoofd)wegen zou moeten of door een geheel nieuwe weg over grondgebied van de WUR (de ‘Campusroute’). De Fietsersbond zit met twee leden vanaf 2016 in de Klankbordgroep. Aanvankelijk onder voorzitterschap van de gemeente, maar in 2018 nam de provincie het initiatief over met een Inpassingsbesluit nadat een impasse was ontstaan over het tracé.

De Fietsersbond heeft zich steeds voorstander getoond van verbetering van de bestaande wegen, in de verwachting dat daarbij de oversteekbaarheid ervan voor langzaam verkeer zou worden verbeterd. Daartoe hebben we binnen de Klankbordgroep actief meegedacht en diverse creatieve oplossingen aangedragen. Zie hiervoor:

Naar ons idee zorgt een nieuwe autoweg langs de campus alleen maar voor extra belemmeringen voor fietsers, met name tussen de wijk Noord-West en de Campus, Bennekom en station Ede-Wageningen. Maar ook tussen de stad en het Binnenveld. Bovendien komt in deze variant geen geld beschikbaar voor verbetering van de oversteekbaarheid van Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Het autoverkeer langs die wegen zal dan wel minder druk zijn dan met die andere variant, maar de verkeerskundigen hebben aangegeven dat gerekend moet worden met de intensiteit van omstreeks 2012. Toevallig was dit het jaar waarin voor het eerst gerept werd over de ‘fietsfile’ op het kruispunt Bornsesteeg-Nijenoord Allee.
Informatie over de huidige voortgang van dit project vindt U, behalve in de media, onder meer op de volgende websites: Provincie Gelderland Beter Bereikbaar Wageningen en WAGENINGEN GOED OP WEG
Op eerstgenoemde website (van de provincie) kun je inmiddels verder klikken, via
https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/Milieueffectrapport-voor-Beter-Bereikbaar-Wageningen-klaar
naar
https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/Milieueffectrapportage
Op die pagina staat dan weer een link naar “onze site” waar het hele Milieueffectrapport (inclusief Bijlagen bijna 1000 pagina’s), alsmede een Samenvatting van 71 bladzijden en een interessant document van 3 pagina’s (“Oplossing Beter Bereikbaar Wageningen stap dichterbij”) te vinden zijn.
Vanuit een fietsersoptiek is het van belang dat in dit MER voor het eerst na al die jaren autobereikbaarheid aandacht aan ons wordt besteed. Dit komt doordat “Fietsoversteekbaarheid” een criterium is geworden voor beoordeling van de varianten. Helaas heeft dit nog niet tot investeringsplannen ten behoeve van die oversteekbaarheid geleid. Dit kan misschien nog komen, maar vooralsnog zijn we niet erg gelukkig met de manier waarop de effecten van de varianten op dit punt zijn beoordeeld. We hebben er vragen over gesteld en kijken uit naar de beantwoording daarvan.
Ter onderbouwing van de beoordeling van de “Fietsoversteekbaarheid” hebben de onderzoekers aan het MER een Bijlage 8 (pp.615-633) toegevoegd: “Fietsprognoses Wageningen”, die veel interessante gegevens bevat.
Zodra de provincie (eind mei?) onze vragen heeft beantwoord zullen we daarover op deze plek rapporteren.

VERVOLG

Gedurende de zomer hebben alle deelnemers aan de Klankbordgroep, waaronder de Fietsersbond, hun gemotiveerde voorkeur uitgesproken voor een van de alternatieven.

Fietsersbond advies

Daarmee zijn het provinciale projectteam en GS aan de gang gegaan, wat uiteindelijk op 6 oktober tot de keuze van het Alternatief Bestaande Route (ABR) heeft geleid. Daarmee begint het eigenlijke werk: : hoe worden de kruispunten langs het tracé Mansholtlaan-Nijenoord Allee vanaf de Kierkamperweg tot en met de Rooseveltweg-Mondriaanlaan vormgegeven zodat niet alleen bij de Bornsesteeg-Churchillweg, maar ook elders de fietsoversteekbaarheid erop vooruit gaat? Waar komen de fietspaden te liggen langs deze hoofdroute? Hoe wordt de geluidswering voor de Horsten geregeld? Deze onderwerpen en nog meer komen dit najaar aan de orde in een aantal ontwerpateliers met betrokken burgers, die de Provincie dit najaar wil gaan organiseren, al is op dit moment nog niet bekend hoe. We houden het in de gaten!

Beter Bereikbaar Wageningen Planning