Beter Bereikbaar Wageningen

Sinds 2012 buigen adviesbureaus, provincie, gemeente en allerhande maatschappelijke organisaties, waaronder de Wageningse afdeling van de Fietsersbond, zich diepgaand over de bereikbaarheid van Wageningen. Partijen kunnen het maar steeds niet eens worden of dit, wat het autoverkeer betreft, door verbetering van de bestaande (hoofd)wegen zou moeten of door een geheel nieuwe weg over grondgebied van de WUR (de ‘Campusroute’). De Fietsersbond zit met twee leden vanaf 2016 in de Klankbordgroep. Aanvankelijk onder voorzitterschap van de gemeente, maar in 2018 nam de provincie het initiatief over met een Inpassingsbesluit nadat een impasse was ontstaan over het tracé.

De Fietsersbond heeft zich steeds voorstander getoond van verbetering van de bestaande wegen, in de verwachting dat daarbij de oversteekbaarheid ervan voor langzaam verkeer zon worden verbeterd. Daartoe hebben we binnen de Klankbordgroep actief meegedacht en diverse creatieve oplossingen aangedragen. Zie hiervoor:

Naar ons idee zorgt een nieuwe autoweg langs de campus alleen maar voor extra belemmeringen voor fietsers, met name tussen de wijk Noord-West en de Campus, Bennekom en station Ede-Wageningen. Maar ook tussen de stad en het Binnenveld. Bovendien komt in deze variant geen geld beschikbaar voor verbetering van de oversteekbaarheid van Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Het autoverkeer langs die wegen zal dan wel minder druk zijn dan met die andere variant, maar de verkeerskundigen hebben aangegeven dat gerekend moet worden met de intensiteit van omstreeks 2012. Toevallig was dit het jaar waarin voor het eerst gerept werd over de ‘fietsfile’ op het kruispunt Bornsesteeg-Nijenoord Allee.
Informatie over de huidige voortgang van dit project vindt U, behalve in de media, onder meer op de volgende websites: Provincie Gelderland Beter Bereikbaar Wageningen en WAGENINGEN GOED OP WEG
Waar het specifieke fiets-aangelegenheden betreft zullen wij U op deze plaats regelmatig op de hoogte houden.